Program

1. den konference – 20. 10. 2016

Od – do Bod programu, místo konání (sál), jméno
8:00 – 9:00 Ubytování, registrace účastníků
8:00 – 9:00 Ranní coffee-break
9:00 – 9:30 Plenární zasedání

Moderují:

Ing. Jitka Nová, místopředsedkyně Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

Luděk Jirman, ředitel Destinační agentury České středohoří

Zahájení konference

Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

9:30 – 10:50 Plenární zasedání

Politika rozvoje venkova/Program rozvoje venkova

Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství

Rodinné farmy (úvodní referát k workshopu č. 1)

Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Sociální zemědělství

Jiří Netík st., předseda pracovní komise sociálního zemědělství MZe, POMOC Týn nad Vltavou (Jihočeský kraj)

Mgr. Vojtěch Veselý, biostatek Valeč

10:50 – 11:20 Dopolední coffee-break
11:20 – 12:30 Plenární zasedání

Rodina základ státu a škola základ života (úvodní referát k workshopu č. 2)

Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr.h.c., probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě

Subsidiarita (úvodní referát k workshopu č. 3)

Radko Martínek, senátor

Víceúrovňová správa (úvodní referát k workshopům č. 4 a 5)

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra

12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Workshopy 1. část – referáty
Workshop č. 1, Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech

Moderuje:

Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice

Vyhodnocení programového období 2007–2013 a možnosti období 2014–2020 (změny po roce 2017)

Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV MZe

– Pohled EU na problematiku rodinných farem

Mgr. Ondřej Krutílek, analytik evropské legislativy B&P Research a Centra pro studium demokracie a kultury

Bc. Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Stav zemědělských půd v ČR a jejich ochrana v kontextu vlastnicko-uživatelských vztahů

Ing. Jan Vopravil, Ph.D., vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha-Zbraslav

Statistické zjišťování v oblasti rodinných farem

Ing. Jiří Hrbek, ředitel zemědělského odboru Českého statistického úřadu

Realita rodinných farem na venkově

Terezie Daňková, farmářka a poradkyně předsedy vlády pro oblast zemědělství

Diskuse

Workshop č. 2, Svoboda – duchovní oblast

Moderuje:

Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR

Rodina – základ pospolitosti a úspěchů venkovské obce

Jaroslav Vlasák, starosta obce Koštice (Ústecký kraj), člen předsednictva SPOV ÚK, koordinátor POR v ÚK

Etická výchova, prorodinné a umělecké vzdělávání a finanční gramotnost na základních školách

Mgr. Svatopluk Pohořelý, ředitel odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT

Místní akční plán vzdělávání

Ing. Markéta Pošíková, vedoucí pracovní skupiny Vzdělávání Národní sítě místních akčních skupin ČR a ředitelka MAS Podlipansko

Řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit

Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice (Ústecký kraj)

Diskuse

Workshop č. 3, Právo a politika

Moderuje:

Karel Rejchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Božanov

Uznání významu venkovských oblastí a malých měst

Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Rozpočtové určení daní

Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička CRIF, Czech Credit Bureau

JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR

Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Stabilita a zefektivnění přeneseného výkonu státní správy

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, místostarosta města Štětí (Ústecký kraj)

Spolupráce obce s rozšířenou působností a místní akční skupiny v rámci projektů místních akčních skupin

Karel Rejchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Božanov

Diskuse

Workshop č. 4, Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb

Moderuje:

Ing. Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR

Delokalizace, transformace a inovace lokální ekonomiky

Doc. Mgr.Pavel Šaradín, Ph.D., Katedra politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Regionální rozměr podpory zemědělství

Ing. Josef Ryšavý, Místní akční skupina Vladař

Místní měny

Martin Zíka, Místní akční skupina Český sever

– EKO banka – cesta ke zdravé ekonomice

Daniel Marko, IT manažer, Bratislava

Regionální značky

PhDr. Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace regionálních značek

Diskuse

Workshop č. 5, Životní prostředí a kulturní dědictví

Moderuje:

Jiří Krist, místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Energeticky soběstačné obce

Ing. Pavel Gryndler, vedoucí odboru ŽP MěÚ Litoměřice (Ústecký kraj)

Realizace komplexních pozemkových úprav zeleň pro klimatickou změnu

Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Otakar Šašek, předseda Zemědělského družstva Klapý (Ústecký kraj)

Bioodpady

Ing. Petr Liška, starosta obce Malé Žernoseky (Ústecký kraj)

Možnosti podpory regenerace památkových rezervací a památkových zón včetně využití CLLD

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury

Diskuse

15:30 – 16:00 Odpolední coffee-break
16:00 – 17:30 Workshopy 2. část – kulaté stoly podle vybraných témat Manifestu Evropského venkovského parlamentu 2015 v Schärdingu:
Workshop č. 1, Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech

Moderuje:

Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice

– rodinné farmy (bod 19 manifestu Evropského venkovského parlamentu)

– spekulativní nákupy zemědělské půdy a příčiny negativních dopadů současného zemědělského hospodaření na kvalitu půdy

– modifikace Programu rozvoje venkova po roce 2017

Workshop č. 2, Svoboda – duchovní oblast

Moderuje:

Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

– rodina a škola, místní akční plány vzdělávání (bod 27)

– chudoba a vyloučení (bod 14)

– mládež (bod 12)

Workshop č. 3, Rovnost – právo a politika

Moderuje:

Karel Rejchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Božanov

– uznání důležitosti venkovských oblastí a malých měst (bod 7, 20)

– subsidiarita a rozpočtové určení daní (bod 26)

– sítě občanské společnosti, partnerství mezi občany a vládou (bod 24, 25)

Workshop č. 4, Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb

Moderuje:

Ing. Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR

– zvrácení spirály poklesu (bod 11)

– regionální ekonomiky (bod 18)

– základní venkovské služby a infrastruktura (bod 16)

Workshop č. 5, Životní prostředí a kulturní dědictví

Moderuje:

Jiří Krist (místopředseda Národní sítě místních akčních skupin ČR)

– životní prostředí a klimatická změna (bod 21)

– aplikace Komunitně vedeného místního rozvoje v památkových rezervacích a zónách venkovských obcí a měst (bod 15)

– kulturní dědictví (bod 4)

17:30 – 19:00 Shrnutí výsledků ankety „12 problémů českého venkova“

(počet poptávaných problémů je možné upravit) v sále plenárního zasedání.

Anketa bude využita pro přípravu závěrů konference a pro Evropský venkovský parlament 2017

20:00 – 24:00 Společenský večer

2. den konference – 21. 10. 2016

7:00 – 9:00

Snídaně pro ubytované hosty

9:00 – 13:00

Exkurze ve 4 trasách (včetně drobného občerstvení):

  1. Podřipsko (výjezd autobusu v 8.30 hod.) Vražkov – prohlídka Rodinné farmy Vítězslava Škody – mléčný automat“, Mněteš – prohlídka Rodinné farmy Martina Minarčíka – gendrový zdroj, Židovice – návštěva areálu Studánka, pštrosí farma – chovné hejno.

  2. Lounsko (výjezd autobusu v 8.30 hod.) – Nechranická přehrada – zásobárna vody, nejen pro zemědělce, Slavětín – Rodinná farma Suchý – robotické dojení krav, pštrosí farma, agroturistika, Klapý – ZD Klapý – protierozní opatření.

  3. Litoměřicko a Úštěcko (výjezd autobusu v 8.30 hod.) – Ploskovice – obec s oranžovou stuhou, prezentace místních zemědělců, Držovice – návštěva kozí farmy, prezentace
    projektů modernizace farmy a ochutnávka produktů, Ústěk – prohlídka zrekonstruované významné památky Kalvárie Ostré, prezentace projektů na záchranu památky, návštěva historického centra města
    .

  4. Lovosicko (výjezd autobusu v 8.30 hod.) – Malé Žernoseky – úspěšná v soutěži vesnice roku, prezentace akcí podporovaných PRV: Ekosad, rodinné centrum, prohlídka rodinného vinařství Sv. Tomáše, s tradičním zpracováním vína, Třebívlice – úspěšná v soutěži vesnice roku, návštěva truhlářské dílny, představení moderní technologie zpracování vína – Vinařství Johann W, těžba českého granátu, Želechovice – prohlídka SONO PLUS řízená skládka provozovaná Sdružením obcí pro nakládání s odpady, kompostárna, recyklace stavebních a demoličních odpadů.

13:00 – 14:00

Plenární zasedání

Shrnutí exkurzí

průvodci jednotlivých exkurzí

Politika rozvoje venkova – budoucnost

Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV

Návrh závěrů konference

přednesou moderátoři konference

Schválení závěrů a ukončení konference

Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR

14:00 -15:00

Oběd