Program

Termín a místo konání: 19. – 21. 9. 2018, Strážnice, Jihomoravský kraj

0. den konference – 19. 9. 2018

Jednání partnerské organizace – Národní síť místních akčních skupin ČR
Jednání partnerské organizace – Spolek pro obnovu venkova ČR
Jednání partnerské organizace – Sdružení místních samospráv ČR
Společné setkání partnerských organizací – Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Agentura pro sociální začleňování, Agrární komora ČR,
Asociace Entente Florale-souznění, Asociace krajů ČR, Asociace
soukromého zemědělství ČR, Celostátní síť pro venkov, Centrum pro
komunitní práci, Česká biskupská konference, Lesy ČR, Národní síť Místních
akčních skupin ČR, Národní síť zdravých měst ČR – Agenda 21, Ovocnářská unie ČR,
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení místních samospráv
ČR, Společnost mladých agrárníků ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Spolek pro obnovu venkova ČR, Státní pozemkový úřad, Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky
ČR, Ústav územního rozvoje, Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

1. den konference – 20. 9. 2018

Od – doBod programu
8:00 – 9:00Ubytování, registrace účastníků
8:00 – 9:00Ranní coffee-break
9:00 – 9:40Plenární zasedání

Moderuje: představitel Krajského sdružení MAS Jihomoravského kraje

Zahájení konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

Mgr. Renata Smutná, starostka města Strážnice

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Představení hlavních partnerů a hostů

Pozdravy hostů

JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR

Mgr. František Lukl, MBA, předseda Svazu měst a obcí ČR

9:40 – 10:40Plenární zasedání

Rodina a obecní pospolitost

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Obnova center malých měst v Dolním Rakousku (úvodní referát k workshopu č. 2)

Dr. Erwin Pröll, hejtman Dolního Rakouska v letech 1992-2017, předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice

Aktuální problémy rozvoje venkova a společné zemědělské politiky (úvodní referát k workshopu č. 3)

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství / Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství

Strategické řízení venkova a jeho nástroje (úvodní referát k workshopu č. 4)

Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj/Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

10:40 – 11:00Dopolední coffee-break
11:00 – 12:00Plenární zasedání

Voda a stromy v krajině (úvodní referát k workshopu č. 1)

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel ENKI, o.p.s. Třeboň

20 let zkušeností s Programem obnovy dědiny na Slovensku – voda a zeleň na venkově

Ing. arch. Anna Kršáková, předsedkyně Spolku pro obnovu dědiny SR a RNDr. Timotej Brenkus, vedoucí oddělení péče o venkovské životní prostředí sekce environmentalistiky a řízení projektů Slovenské agentury životního prostředí

Projekt „Klimagrün/Klimatická zeleň“ (INTERREG V-A ATCZ 142)

vedoucí oddělení životního prostředí a energetického hospodářství Úřadu vlády Dolního Rakouska

Milion stromů pro krajinu

Mgr. Vít Hrdoušek, předseda Krajského sdružení MAS Jihomoravského kraje

12:00 – 13:00Oběd
13:30 – 17:30Exkurze ve 4 trasách a 4 tématech (projekty a témata najdete zde).

Trasa č. 1 Strážnicko

Kozojídky – Hroznová Lhota – Tvarožná Lhota – Strážnice

Trasa č. 2 Hodonínsko

Čejkovice (2 projekty) – Lužice – Mikulčice

Trasa č. 3 Horňácko – Ostrožsko

Blatnička (2 projekty) – Kuželov – Malá Vrbka

Trasa č. 4 Kyjovské Slovácko

Moravský Písek (2 projekty) – Kelčany – Skalka (2 projekty)

19:00 – 24:00Společenský večer

2. den konference – 21. 9. 2018

7:00 – 8.30Snídaně pro ubytované hosty
8:00 – 8.30Registrace účastníků
8.30 – 9:00Plenární zasedání

Shrnutí exkurzí ve 4 tématech

Zástupci jednotlivých tras

9.00 – 10:00Tematické pracovní skupiny (workshopy) ve 4 tématech – referáty

Workshop č. 1 : Voda a stromy v krajině

Moderuje Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

– Význam pozemkových úprav pro akumulaci vody v krajině

Dr. Ing. Petr Marada, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny
žadatel Petr Marada, reg. č. 07/001/13200/562/000, 2007-2013

Zalesňování zemědělské půdy v k.ú. Šardice a Násedlovice
žadatel Petr Marada, reg. č. 09/004/550/000194, 2007-2013

Vodní nádrže a suché poldry v Šardicích

Blažena Galiová, starostka obce Šardice

Suchá nádrž Červenice N2
žadatel Státní Pozemkový úřad, pracoviště Hodonín, reg. č.
17/000/0431b/564/000037, 2014-2020

– Projekty zadržování vody v MAS Buchlov

Miroslav Kovařík, starosta obce Modrá

Revitalizace obce Modrá
žadatel obec Modrá, reg. č. 13/018/41200/116/001170, 2007-2013

– Zkušenosti sociálního podniku orientovaného na zeleň

RNDr. Jozef Zetěk, jednatel s.r.o. Ekovysočina/Bc. Marek Holemář, sociální pracovník s.r.o. Ekovysočina

Workshop č. 2 : Obnova center malých měst (Manifest Evropského venkovského parlamentu – bod 20)

Moderuje Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, předseda Komise cestovního ruchu Svazu měst a obcí ČR a místostarosta Havlíčkova Brodu/Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Příklad regenerace městské památkové rezervace Strážnice

MěÚ Strážnice

Společně oživujeme historii venkova

žadatel město Strážnice, reg. č. 12/015/4210a/564/000023, 2007-2013

Zdravé město Valašské Klobouky

Ing. Martin Janík, místostarosta města Valašské Klobouky

Obnova centra města Mšena

Ing. Martin Mach, starosta města Mšena

Workshop č. 3 : Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika

Moderuje Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR

Zemědělské podnikání a agroturistika

Ing. Hana Řehořková, Biofarma Pod Hájkem, s.r.o., Horní Branná

Stroje a technologie pro živočišnou výrobu
žadatel Biofarma Pod Hájkem s.r.o, reg. č. 15/022/11110/451/0005612014-2020

Chata pod Hájkem
žadatel Biofarma Pod Hájkem s.r.o, reg. č. 12/017/3130b/451/001390,  2007-2014

Chov skotu s tržní produkcí mléka

Ing. Roman Zvěřina, předseda představenstva BONAGRO Blažovice, a.s./Ing. Jan Vojta, hlavní zootechnik BONAGRO Blažovice, a.s.

První velkopěstírna cherry rajčat v České republice

Ing. Václav Kuba, předseda představenstva ZD Haňovice

Skleníky Haňovice
žadatel ZD Haňovice, reg. č. 15/001/0411/671/001046, 2014-2020

Úpravy vodních toků v rámci protipovodňových opatření

Ing. Mikuláš Říha/Ing. Tomáš Hofmeister, Lesy České republiky, s.p.

Brtnický potok
žadatel Lesy ČR, s.p., reg. č. 16/002/08420/563/000165, 2014-2020

Workshop č. 4 : Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí

Moderuje Ing. Radim Sršeň, Ph.d., místopředseda Sdružení místních

samospráv ČR/JUDr. Radan Večerka, Spolek pro obnovu venkova ČR

– Projekty obce Vepříkov v rámci MAS Královská stezka

Petr Bárta, starosta obce Vepříkov

Rekonstrukce kulturního domu Vepříkov
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 10/010/41200/109/000994, 2007-2013

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Vepříkov
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 10/011/41200/109/001801, 2007-2013

Projekt volnočasových aktivit
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 13/018/41200/000086, 2007-2013

Mikrobus pro podporu komunit
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 13/019/41200/0001566, 2007-2013

Příklady úspěšných projektů v obci Nová Lhota

Mgr. Antonín Okénka, starosta obce Nová Lhota

Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení
žadatel NL Aktiv, s.r.o., reg. č. 09/007/3130b/564/000664, 2007-2013

Hotel Nová Lhota
žadatel LIME, s.r.o., reg. č. 10/010/3130b/564/00101688, 2007-2013

Příklady úspěšných projektů MAS

Anna Čarková, Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje

Podejme si ruce s historií tří regionů
žadatel MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, reg. č.
11/013/4210a/451/000019, 2014-2000

Podejme si ruce s kulturním dědictvím
Žadatel Kyjovské Slovácko v pohybu ,reg. č.
08/005/4210a/232/000004, 2014-2000

Činnost eurocenter a evropské fondy

Ing. Nikola Sentlová, koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Zlín

10:00 – 10:20Dopolední coffee-break
10:20 – 11:20Tematické pracovní skupiny (workshopy) ve 4 tématech – kulaté stoly

Workshop č. 1 : Voda a stromy v krajině

Moderuje Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

Workshop č. 2 :Obnova center malých měst (Manifest Evropského venkovského parlamentu – bod 20)

Moderuje Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, předseda Komise cestovního ruchu Svazu měst a obcí ČR a místostarosta Havlíčkova Brodu/Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Workshop č. 3 : Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika

Moderuje Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník Asociace soukromých zemědělců a Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR

Workshop č. 4 : Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí

Moderuje Ing. Radim Sršeň, Ph.d., místopředseda Sdružení místních samospráv ČR

11:30Zveřejnění posterů z jednotlivých kulatých stolů
11:30 – 12.00Plenární zasedání

Shrnutí výsledků kulatých stolů

Moderátoři jednotlivých témat

12:00 – 13.00Oběd
13:00 – 14:00Plenární zasedání

Politika rozvoje venkova – budoucnost

Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství/Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV

Závěrečné shrnutí konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

14:00Tombola