zpět na úvodní stránku

Program

1. den konference – 1. 10. 2019

od 14:00

Ubytování, registrace účastníků

14:00–17:00 Doprovodné akce – komentované prohlídky kláštera, ukázky programů v Hroznatově akademii, výstava „Má vlast cestami proměn“ v klášterní zahradě
14:00–15:30 Jednání jednotlivých partnerských organizací (podle zájmu)

14:00–15:30

Společné setkávání a neformální jednání partnerských organizací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Agentura pro sociální začleňování, Agrární komora ČR, Asociace Entente Florale – souznění, Asociace krajů ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Celostátní síť pro venkov, Centrum pro komunitní práci, Česká biskupská konference, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Lesy ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Národní památkový ústav, Národní síť zdravých měst ČR – Agenda 21, Ovocnářská unie ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost mladých agrárníků ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Spolek pro obnovu venkova ČR, Státní pozemkový úřad, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky ČR, Ústav územního rozvoje, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

15:30–15:40 Kávová přestávka

15:40–17:00

Prezentace MMR

(Modrý sál)

Strategické plánování rozvoje území: Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ a Koncepce rozvoje venkova
Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

Příprava programového období 2021+
JUDr. Olga Nebeská, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D., MBA, ředitelka odboru mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program 21+
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce evropských a národních programů

17:00–18:00

Společné jednáni územních partnerů

Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR a Česká biskupská konference.

18:00–20:00

Slavnostní uvítání účastníků v Modrém sále

Prezentace krajských a místních inspirativních projektů:

Kanonie premonstrátů v Teplé – Hroznatova akademie

Úterský spolek BART, z.s. – Komunitní centrum Turbovna

ZO ČSOP Berkut – Bečovská botanická zahrada

Vlastimil Veselý, Karlovarská agentura rozvoje podnikání – ŽIJEME REGIONEM

Stánek Celostátní sítě pro venkov

Raut

20:00–21:00

Varhanní koncert v kostele

21:00–24:00

Individuální program ve dvou hotelových restauracích

 

2. den konference – 2. 10. 2019

8:00–9:00

Ubytování, registrace účastníků

8:00–9:00

Ranní mše v kostele

8:00–9:00

Ranní kávová přestávka

8:00–14.00

Trh místních výrobků, stánek Celostátní sítě pro venkov, programy Hroznatovy akademie, kavárna Turbovna, prezentace botanické zahrady, komentované prohlídky kláštera

9:00–10:00

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Zahájení konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR a poslankyně Evropského parlamentu

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje

P. Filip Zdeněk Lobkowicz O. Praem, opat Kláštera premonstrátů v Teplé

Pozdravy dalších partnerů

Karel Hermann, starosta města Teplá

JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR

Mgr. František Lukl, MBA, předseda Svazu měst a obcí ČR

Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

Aktuální problémy rozvoje venkova a společná zemědělské politika 2020+

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství, Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. náměstek ministra zemědělství

Rozvoj venkova v období 21+

Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

10:00–11:00

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Úvodní příspěvky k tématům konference

I. Voda – sucho

Ochrana vody, půdy a krajiny – globální pohled
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


II. Život na venkově

Život na venkově – globální pohled
Ing. Libor Jirásek, KRI o.p.s.


III. Sociální zemědělství

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR
Mgr. Tomáš Chovanec, Jihočeská univerzita, člen Pracovní skupiny Sociální zemědělství na Ministerstvu zemědělství za Centrum pro komunitní práci (bude upraveno ve spolupráci s TPS Sociální zemědělství)


IV. Mezinárodní spolupráce (nejen s Německem)

Účast České republiky v Evropském venkovském parlamentu, příprava EVP ve Španělsku 6. – 9. listopadu 2019
RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc., manažerka MAS Sdružení růže


V. CLLD/Leader – zpět ke kořenům

Historie vzniku a současnost LEADERu v ČR
JUDr. Radan Večerka, předseda Observatoře venkova z.s., člen Celostátní sítě pro venkov ČR a spoluzakladatel metody LEADER v ČR za SPOV ČR

11:00–11:20

Dopolední kávová přestávka

11:20–12:30

Pracovní skupiny

I. Voda – sucho

Moderátor: Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., ředitel Správy CHKO Slavkovský les

Prezentace:

Stav vody v ČR a výhledy řešení v ČR
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Doporučení pro hospodaření s vodou v obci
Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ústav krajinářské architektury, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Vliv klimatických změn na ekonomiku zemědělství
Petr Havel, agrární analytik

Kraj živých vod II.
Kraj živých vod, z.s.

Park pro radost – IV. etapa – realizace klidové zóny s vodní plochou
Obec Konstantinovy Lázně

Voda PRO ŽIVOT v Plané
KOS Planá


II. Život na venkově

Život na venkově a Venkov 4.0
Moderátor: Ing. Libor Jirásek a Mgr. Miloslav Oliva

Prezentace:

Život na venkově a „smart“ řešení
Ing. Libor Jirásek, KRI o.p.s.
Mgr. Miloslav Oliva, předseda Krajského sdružení MAS Středočeského kraje


III. Sociální zemědělství

Moderátor: Mgr. Bc. Eliška Hudcová, členka Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství při Celostátní sítě pro venkov ČR

Prezentace:

Poslání sociálního zemědělství a zkušenosti z jeho uplatňování
Jiří Netík, Agrární komora ČR a předseda z. s. POMOC, Týn nad Vltavou

Integrační zaměstnávání, terapie a rehabilitace, aktivizační činnosti, příprava na zaměstnání a vzdělávání

Projekty AREA viva
Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč

Bedýnkový prodej, PRV 2014–2020
MAS Sokolovsko, Správa pamětihodností s.r.o.

Vybudování sýrárny pro kozí farmu Krasíkov
BEVA invest s.r.o.


IV. Mezinárodní spolupráce (nejen s Německem)

Moderátor: Ing. Miroslav Makovička, MAS Sokolovsko

Prezentace:

Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí
(prezentace projektů AKTION CZ-AT – Transformace pohraničí na příkladu jihomoravského-dolnorakouského regionu, FMP Interreg AT-CZ – Potenciál společného kulturního dědictví pro přeshraniční regionální rozvoj a TA ČR – Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí)
RNDr. Tomáš Havlíček, Přírodovědecká fakulta UK; doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, doc. Dr. Jaroslav Dokoupil, Západočeská univerzita Plzeň

Statek Bernard – rozšíření ubytovacího zařízení
Správa pamětihodností s.r.o.

Spolupráce s místními akčními skupinami v Gruzii
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda SMS ČR a starosta obce Dolní Studénky

Evropská soutěž obnovy vesnice
Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR


V. CLLD/Leader zpět ke kořenům

Moderátor: Ing.František Winter, emeritní předseda NS MAS ČR, předseda ČMSZP

Prezentace:

Možnosti LEADERu z pohledu Českého venkova jako nástroje regionálního rozvoje
RNDr. Radim Perlín, Karlova univerzita, analytik venkova ČR

Nevyužívaný potenciál LEADERu
JUDr. Radan Večerka, předseda Observatoře venkova

Budoucnost Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD21+)
Richard Nikischer, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Geologická naučná stezka Michalovy Hory
GeoLoci, o.p.s.

Náves v Bezemíně jako místo k setkávání
Obec Cebiv

Domácí vrch – únik z nudy do přírody
Městské lesy Kraslice, spol. s r.o.

12:30–14:00

Oběd v klášterní restauraci Média

14:00–18:00

Exkurze po 4 trasách, odpovídající tématům konference

Trasa č. 1: Kraj živých vod (téma I – Voda – sucho)

Ovesné Kladruby
Obnova obcí v pohraničí

Mnichov
Kraj živých vod I.

Prameny
Obnova minerálních pramenů v obci

Kladská
Dům přírody Slavkovského lesa – vodní zdroje pro lázeňská města v Karlovarském kraji


Trasa č. 2: Útersko (téma II a III – Sociální zemědělství a život na venkově)

Nový Dvůr – Dobrá Voda
Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda (projekt IROP 2007-13)

Úterý
Kraj živých vod I.
Rekonstrukce hřbitovní kaple sv. Václava
Komunitní centrum Turbovna v Úterý

Křivce
MARTINUS o.s. – Stop červotočům v kostele sv. Martina
Jezdecká stáj Fialka – Sportoviště pro jezdecké aktivity v Křivcích


Trasa č. 3: Bečovsko (téma IV – Mezinárodní spolupráce)

Otročín
Farma Otročín s.r.o. – Modernizace rostlinné výroby
Modernizace zemědělského podniku

Krásné Údolí
Hollandia – Úspěšná potravinářská výroba s vysokou přidanou hodnotou pro region.

Bečov nad Teplou
Lesní společnost Bečov, s.r.o.
Pořízení sušárny dřeva včetně skladovacích přístřešků
Pořízení technologie pro výchovu a těžbu lesních porostů

Bečovská botanická zahrada – Cesty zámeckých pánů


Trasa č. 4: Plánsko (téma V – CLLD/Leader zpět ke kořenům)

VýškoviceBoněnov
Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu
Střecha nad hlavou – kostel Boněnov
Klenba nad hlavou – kostel Boněnov

Michalovy Hory
Městys Chodová Planá – Probuzení Michalových Hor
Liga lesní moudrosti – Fara Michalovy Hory – rekonstrukce společenské místnosti

Planá
Město Planá – Okolí rozhledny v Plané – místo výletů a odpočinku
KOS Planá – Původní zemská stezka mezi obcemi Zliv a Svahy

17:00–19:00

Večeře v klášterní restauraci

19:00–20:00

Zahájení Večera venkova v hospodářském dvoře kláštera, program s ochutnávkou regionálních potravin a ochutnávkou piv místních pivovarů

20:00–24:00

Společenský večer ve dvou hotelových restauracích

 

3. den konference – 3. 10. 2019

7:00–8:30

Snídaně ubytovaných hostů

8:00–8:30

Registrace účastníků

8:30–9.00

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Shrnutí exkurzí ve 4 tématech

Zástupci jednotlivých tras

9:00–10.30

Pracovní skupiny

Diskuse a příprava závěrů konference v pracovních skupinách

I. Voda – sucho

Moderátor: Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., ředitel Správy CHKO Slavkovský les

Prezentace:

Cesty zámeckých pánů
MAS Kraj živých vod – obnova technických prvků v botanické zahradě


II. Život na venkově

Moderátor: Ing. Libor Jirásek, KRI o.p.s.


III. Sociální zemědělství

Mgr. Bc. Eliška Hudcová TPS Sociální zemědělství při CSV ČR

Prezentace:

Projekty AREA viva
Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč

Venkov 4.0 – projekty
Mgr. Miloslav Oliva


IV. Mezinárodní spolupráce (nejen s Německem)

Moderátor: Ing. Miroslav Makovička, MAS Sokolovsko

Prezentace:

Správa pamětihodností s.r.o.

Projekt: Statek Bernard – rozšíření ubytovacího zařízení


V. CLLD/Leader zpět ke kořenům

Moderátor: Ing.František Winter, emeritní předseda NS MAS ČR, předseda ČMSZP

Prezentace:

Městské lesy Kraslice, spol s r.o.

Projekt: Domácí vrch – únik z nudy do přírody

10:30–11:00

Dopolední kávová přestávka

10:40

Zveřejnění výsledků pracovních skupin

11:00–12.30

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Moderátor: Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR a poslankyně Evropského parlamentu

Shrnutí výsledků kulatých stolů
Moderátoři jednotlivých témat

Shrnutí návrhů závěrů konference a závěrů pro Venkovský parlament 2019 a schválení návrhů a nominací pro jednání Venkovského parlamentu EU 2019 ve Španělsku (11/2019)

Závěrečné shrnutí konference

12:30–14:00

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.

KONTAKT
KRI o.p.s.
Pohraniční stráže 350, 353 01 Velká Hleďsebe
E-mail: konference@venkov40.cz© 2019 KRI o.p.s.