Výsledky hlasování

Téma I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově

Moderátor: Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČRIII. p. Večerka

Závěr č. 1: Podpora zemědělství tak, aby bylo dostupné, pokud možno nejširším skupinám zemědělců, nemůže však být jediným řešením pro všechny situace a trendy v oboru.

Precizní zemědělství skýtá řadu možností a přínosů, které zemědělcům pomáhají, proto je potřeba jej podporovat a rozvíjet atak, aby bylo dostupné, pokud možno nejširším skupinám zemědělců, nemůže však být jediným řešením pro všechny situace a trendy v oboru.

Závěr č. 2: Zalidněný venkovský prostor s dostatkem životaschopných ekonomických modelů a přirozeně motivovaných zemědělců.

Zemědělství 3.0 lze chápat jako komplexní přístup k tématům nejen zemědělským, enviromentálním a sociálním jehož cílem je především udržitelnost po všech stránkách. Cílem je zalidněný venkovský prostor s dostatkem životaschopných ekonomických modelů a přirozeně motivovaných zemědělců.


Téma II. Klimatická změna a péče o krajinu

Moderátor: Ing. Václav Hlaváč, ředitel

Závěr č. 1: Udržení vody v krajině je hrozba i příležitost pro venkovský prostor. 

Účastníci konference konstatují, že počínající klimatickou změnu a související problém udržení vody v krajině je nutné vnímat jako vážnou hrozbu pro přírodní ekosystémy ale také pro zemědělství, lesnictví i pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Tato hrozba je ale zároveň výzvou a příležitostí pro venkovský prostor, který je rozhodující pro realizaci preventivních a adaptačních opatření.

Závěr č. 2: Je nutná mezisektorová spolupráce mezi vlastníky půdy, hospodáři a státní správou.

Účastníci zdůrazňují, že k řešení tohoto problému je nutná mezisektorová spolupráce,  zahrnující vlastníky půdy a hospodařící subjekty, místní samosprávy, ademickou sféru i státní orgány odpovědné za ochranu životního prostředí.  Zásadním předpokladem úspěšného řešení je také objektivní informování a environmentální osvěta a vzdělávání ve všech sférách společnosti.

Závěr č. 3: Zahrnutí opatření k omezení příčin klimatické změny i omezení následků do svých vzdělávacích, dotačních i legislativních politik s důrazem na podporu řešení problému venkova.

Účastníci požadují, aby příslušné státní i samosprávné orgány v rámci svých kompetencí zahrnuly opatření k omezení příčin klimatické změny i opatření k omezení jejích následků (tzv. adaptační opatření) do svých vzdělávacích, dotačních i legislativních politik, a to se zvláštním důrazem na podporu řešení problému ve venkovském prostoru.


Téma III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost

Moderátor: JUDr. Radan Večerka

Závěr č. 1: Řídící a kontrolní činnost  ŘO operačních programů musí vycházet ze strategií MAS a ne na opak.

Závěr č. 2: Zapojit státní rozpočet do oblastí podpory nedotovaných z EU.


Téma č. IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch

Moderátor:

Ing. Mgr. Jan Sedláček, 1. místopředseda SMS ČR

Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR

Závěr č. 1: Zajistit základní péči pro obyvatele dobrá dojezdová vzdálenost.

Závěr č. 2: Motivovat mladé lidi pro život na venkově.