I.               Odolný venkov
Moderátor: Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel

Pozemkové úpravy – cesta ke zdravé krajině
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., projektantka pozemkových úprav, člen představenstva ČMKPÚ
 
Pozemkové úpravy – nástroj pro realizaci krajinotvorných opatření
Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka odboru, Odbor pozemkových úprav SPÚ
Realizace SZ Třanovice II. Etapa-LBC1, OP3 a CH3  (16/000/0431b/780/000047)
Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku
(18/000/0431b/780/000207)
Realizace SZ navržených v KPÚ Třanovice – I. etapa
(12/017/1140d/780/001734)
 
Podpora biodiverzity v podmínkách Těšínského Slezska
Ing. Marek Daňhel, zemědělský podnikatel, oceněn stříbrnou medailí v rámci programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020
 
Agrolesnictví – osvědčený směr péče o krajinu
Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel, aktivní člen mnoha výzkumných zemědělských sdružení, oceněn stříbrnou medailí v rámci programu ASZ ČR Pestrá krajina 2021
Modernizace lesnické technologie (19/004/19210/780/068/001728)
 
II.               Prosperující venkov
Moderátor: Ing. Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR
 
Role sedláků v zaměstnanosti a potravinové bezpečnosti venkova
Ing. Jan Štefl, místopředseda, Asociace soukromého zemědělství ČR
 
Krátké dodavatelské řetězce a možnosti jejich rozvoje v podmínkách českého zemědělství
Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 
Krátké dodavatelské řetězce 
Bc. Ing. Jitka Merunková, Kraj Vysočina, Odbor životního prostředí a  zemědělství, vedoucí Oddělení zemědělství
 
Praxe na rodinné biofarmě a udržitelná produkce potravin
Ing. Markéta Menšíková, Farma Menšík, Klub podnikavců v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy
Luční válce (18/001/19210/780/008/000899)
Technologie krmení telat (18/001/19210/780/008/000909)
Technologie zpracování mléka (19/002/19210/780/008/001260)
Rozvoj, zpracování a prodej mléka na biofarmě
(21/012/0421b/780/002366)
III.               Propojený venkov
Moderátor: Milan Kazda, starosta obce Kněžice
 
Komunitní energetika: současný stav příprav legislativního prostředí a dotačních příležitostí
Mgr. David Blažek, Unie komunitní energetiky
Jakub Rejzek, Výbor nezávislého ICT průmyslu
 
Energetika na vesnici 21. století
Ing. Jiří Krist, místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin, ENERKOM Opavsko
Užitkové vozidlo pro elektrikáře
(20/004/19210/780/057/003466)
 
Řeka – chytrá obec SENcito, obec oceněná v soutěži MMR Komunální projekt roku 2022
Tomáš Tomeczek, starosta obce Řeka
 
Energeticky soběstačná obec a komunitní energetika
Milan Kazda, starosta obce Kněžice, 3. místo Ocenění Evropské komise za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku
Pořízení stroje pro hospodaření na lesních pozemcích
(19/002/19210/120/222/002127)
Pořízení kolového traktoru pro hospodaření v lesích (20/003/19210/120/222/004570) 
IV.               Silnější venkov
Moderátor: Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice
 
Podnikání na venkově
Ing. Eva Hamplová, MAS Český sever, předsedkyně, Pracovní skupina Podnikání při NS MAS ČR
Ing. Roman Haken, ředitel CpKP Střední Morava
 
SMART přístupy – technologie a inovace na venkově
Mgr. Miloslav Oliva, předseda, Krajská síť NS MAS Středočeského kraje
 
Propojení místních aktérů při rozvoji venkova.
Jiří Řezníček, starosta obce Tučín, předseda SPOV OK
 
Venkov přátelský každému věku
Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice
Veřejné prostranství v obci Skotnice      
(20/005/19210/780/020/002759/001)
Vybavení spolkové místnosti obce Skotnice 
(20/005/19210/780/020/002752/001)